งดรับ งดให้ของขวัญ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีนโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญ รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมต่าง ๆ อย่างโปร่งใส

Check Also

การมอบหมายงานหรือจัดการเรียนสอนแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู