ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์

ปรัชญา

  • บัณฑิตวิทยาลัย มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

วิสัยทัศน์

  • บัณฑิตวิทยาลัย มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
  2. รักษาและยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร
  3. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

วัฒนธรรมองค์กร

  • บัณฑิตวิทยาลัย มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

เอกลักษณ์

  • การบริการที่ดี (Service mind)