ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)

 • ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563
 • ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (คุรุสภาอนุมัติเพิ่มเติม)
 • ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (คุรุสภาอนุมัติเพิ่มเติม)
 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (คุรุสภาอนุมัติเพิ่มเติม)
 • ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562
 • ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ประกาศ 30 กันยายน 2562)
 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 • ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
 • ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 • ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560
 • ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ประกาศ 16 สิงหาคม 2560)
 • ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559
 • ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ฉบับประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559)
 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ)

 • ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 • ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

 • ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เข้าปี 2561 และ 2562)
 • ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เข้าปี 2561)
 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เข้าปี 2561)
 • ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เข้าปี 2560)
 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เข้าปี 2559)