คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ชื่อคณะกรรมการตำแหน่ง
 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประธานกรรมการ
 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองประธานกรรมการ 
 3. คณบดีคณะครุศาสตร์กรรมการ 
 4. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กรรมการ
 5. คณบดีคณะวิทยาการจัดการกรรมการ 
 6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรรมการ 
 7. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรกรรมการ 
 8. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกรรมการ 
 9. ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษากรรมการ 
10. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษากรรมการ 
11. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอนกรรมการ 
12. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนกรรมการ 
13. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์กรรมการ
14. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์กรรมการ
15. ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษากรรมการ
16. ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอนกรรมการ
17. ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษากรรมการ 
18. ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารและพัฒนาการศึกษากรรมการ 
19. ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาสาสตร์กรรมการ
20. ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์กรรมการ
21. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนกรรมการ
22. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์กรรมการ 
23. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
กรรมการ 
24. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์กรรมการ
25. ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูกรรมการ
26. ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ผศ.จีรวัฒน์ สัทธรรม)กรรมการ
27. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากรรมการ
28. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ดร.ปัญญา มีธรรม)กรรมการ
29. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์)กรรมการ
30. ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย (ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข)กรรมการและเลขานุการ
31. รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (ผศ.ดร.จิรภัทร เริ่มศรี)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
32. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย (ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์)ผู้ช่วยเลขานุการ
33. รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและพันธกิจสัมพันธ์ (ดร.อรุณรัตน์ คำแหงพล)
ผู้ช่วยเลขานุการ