คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง
 1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประธานกรรมการ
 2.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 3.  คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
 4.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
 5.  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
 6.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
 7.  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
 8.  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
 9.  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
กรรมการ 
10. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
กรรมการ 
11. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
กรรมการ 
12. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
กรรมการ 
13. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
กรรมการ
14. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
กรรมการ
15. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
กรรมการ
16. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
กรรมการ 
17. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
กรรมการ 
18. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาสาสตร์
กรรมการ
19. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
กรรมการ
20. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
กรรมการ
21. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
กรรมการ 
22. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
กรรมการ 
23. ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์
(ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง)
กรรมการ
24. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
25. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(รศ.ดร.ศุภกร ภู่เกิด)
กรรมการ
26. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์)
กรรมการ
27. ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
(รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล)
กรรมการและเลขานุการ
28. รองผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(อ.ภคพล คติวัฒน์)
ผู้ช่วยเลขานุการ
29. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
(รศ.ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์)
ผู้ช่วยเลขานุการ