หลักสูตรที่เปิดสอน

1. ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาชีพครู

2. ระดับ ปริญญาโท

 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
  • สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
  • สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขาวิชาฟิสิกส์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

3. ระดับปริญญาเอก

 • หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
  • สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาฟิสิกส์