หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับ ป.บัณฑิต

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาชีพครู

ระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
  • สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
  • สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
  • สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาฟิสิกส์
  • เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

ระดับปริญญาเอก

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
  • สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
  • สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
  • สาขาวิชาฟิสิกส์