คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

รศ.ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
เว็บไซต์ : –
อีเมล์ : –

ดร.เพ็ญผกา ปัญจนะ

ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
เว็บไซต์ : –
อีเมล์ : –

ผศ.ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์

ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เว็บไซต์ :  –
อีเมล์ : –

 

นางสาวงามวิไล คนไว

ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสำนักงาน
ตำแหน่งทางวิชาการ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เว็บไซต์ :  –
อีเมล์ : –