คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์

ตำแหน่งบริหาร : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
เว็บไซต์ : –
อีเมล์ : –

นางสาวงามวิไล คนไว

ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสำนักงาน
ตำแหน่งทางวิชาการ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เว็บไซต์ :  –
อีเมล์ : –