คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

...

ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย

...

ผศ.ดร.จิรภัทร  เริ่มศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

...

ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

...

ผศ.ดร.อรุณรัตน์ คำแหงพล

รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและพันธกิจสัมพันธ์

...

นางสาวงามวิไล คนไว

หัวหน้าสำนักงาน