คุณลักษณะบัณฑิต

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  1.  มีความรู้ความสามารถในสาขาชีพ มีทักษะในการบริหารจัดการ การแก้ปัญหา
    และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตนเอง และสังคม
  2. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกต่อหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม
  3. มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
  4. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความสุภาพเรียบร้อย มีวินัยและมีภาวะความเป็นผู้นำ
  5. มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์
  7. มีความรักในท้องถิ่น และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  8. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

บัณฑิต มรสน.

 มองโลกกว้าง คิดได้ไกล ใฝ่เรียนรู้

 ร่วมเชิดชู คุณธรรม ตามวิถี

 สื่อสารได้ ทั้งไทย เทศ เป็นอย่างดี

 นึกหน้าที่ เลิศวิชา พัฒนาสังคม