บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

นางสาววรรณภา  เอกพันธ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 243
หน้าที่และภาระงาน: งานวารสารบัณฑิตวิทยาลัย

นางสาวจิราวรรณ สาริบุตร

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 245
หน้าที่และภาระงาน: หน่วยรับเข้าและงานทะเบียน (ปริญญาโท-ปริญญาเอก)

นางสาวมาลีรัตน์ ไชยเทศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 247
หน้าที่และภาระงาน: หน่วยรับเข้าและงานทะเบียน (ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู) และงานห้องสมุดและสารสนเทศ

นางสาวภัสรินทร์ โคตรพันธ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 249
หน้าที่และภาระงาน: งานมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และงานพัสดุ

นายธีรเดช จันทามี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานแผนงานและพัฒนา) ปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) :
หน้าที่และภาระงาน:  หน่วยนโยบายและแผน และหน่วยบุคคล

นางสาวบังอร ไทยลา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ :
โทร (ip-phone) : 249
หน้าที่และภาระงาน: งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานประชาสัมพันธ์

นายสาธิต สีหาราช

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) :
หน้าที่และภาระงาน: งานสารบรรณ

นายชูชาติ คุ้มครอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 240
หน้าที่และภาระงาน: งานวัสดุ และงานอาคารสถานที่

นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 244
หน้าที่และภาระงาน: งานส่งเสริมวิชาการ งานศิษย์เก่าและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม      และปฏิบัติงานประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน

นางสาวนุชรา กุลยะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 242
หน้าที่และภาระงาน: งานส่งเสริมวิชาการ และปฏิบัติงานประจำหลักสูตร ค.ม.            สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

นางสาวปรียา ไกรยะฝ่าย

ตำแหน่ง : แม่บ้านทำความสะอาด
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 240
หน้าที่และภาระงาน: งานอาคารและสถานที่

นางสาวนาถลดา แสนภูวา

ตำแหน่ง : แม่บ้านทำความสะอาด
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 240
หน้าที่และภาระงาน: งานอาคารและสถานที่

นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 242
หน้าที่และภาระงาน: ปฏิบัติงานประจำหลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

นางสาววนิดา จันทร์หอม

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 241
หน้าที่และภาระงาน: ปฏิบัติงานประจำหลักสูตร ค.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

นายชิษณุทัศน์ พิชยประภาพัฒน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด :  คณะวิทยาการจัดการ
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 403
หน้าที่และภาระงาน: ปฏิบัติงานประจำหลักสูตร ปร.ด. และ ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน และหลักสูตร รป.ม. สาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์

นางสาวจุฬาลักษณ์ จอมแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  คณะครุศาสตร์
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 251
หน้าที่และภาระงาน: ปฏิบัติงานประจำหลักสูตร ปร.ด. และ ค.ม. สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

นางสาวอารีญา การุญ

ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมา
สังกัด :  หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : 252
หน้าที่และภาระงาน: ปฏิบัติงานประจำหลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

นางสาวผ่องมณี ชีแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  คณะวิทยาการจัดการ
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : 248
หน้าที่และภาระงาน: ปฏิบัติงานประจำหลักสูตร ปร.ด. และ ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน และหลักสูตร รป.ม. สาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์

นางเกษสุดา สิงห์สุข

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) :
หน้าที่และภาระงาน: ปฏิบัติงานประจำหลักสูตร ปร.ด.ฟิสิกส์

นางศุกลภัทร การุญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : 320
หน้าที่และภาระงาน: ปฏิบัติงานประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู