บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

นางสาววรรณภา  เอกพันธ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 240
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยวารสารบัณฑิตวิทยาลัย

นางสาวจิราวรรณ สาริบุตร

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 240
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยรับเข้าและงานทะเบียน

นางสาวมาลีรัตน์ ไชยเทศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 247, 245
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยห้องสมุดและสารสนเทศ

 

นางสาวภัสรินทร์ โคตรพันธ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 245
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยมาตรฐานหลักสูตร

 

นายธีรเดช จันทามี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานแผนงานและพัฒนา) ปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 243
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยนโยบายและแผน
– หน่วยบุคคล

 

นางสาวบังอร ไทยลา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : bangorn.inlee@snru.ac.th
โทร (ip-phone) : 245
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
– หน่วยประชาสัมพันธ์
– หน่วยสารบรรณ

 

นายสาธิต สีหาราช

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 245
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยรับเข้าและงานทะเบียน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

นายชูชาติ คุ้มครอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 240, 245
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยวัสดุ
– หน่วยอาคารสถานที่

นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 244
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยส่งเสริมวิชาการ
– หน่วยศิษย์เก่าและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
– รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน

นางสาวนุชรา กุลยะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 242
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยวิทยานิพนธ์
– รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

นางสาวปรียา ไกรยะฝ่าย

ตำแหน่ง : แม่บ้านทำความสะอาด
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 240
หน้าที่และภาระงาน:
– งานอาคารและสถานที่

นางสาวนาถลดา แสนภูวา

ตำแหน่ง : แม่บ้านทำความสะอาด
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 240
หน้าที่และภาระงาน:
– งานอาคารและสถานที่

นางสาวชุลีพร ลาภจิตร

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
อีเมล์ : chuleeporn_ph.d@snru.ac.th
โทร (ip-phone) : 246

นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 242
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยสารบรรณของหลักสูตร
– หน่วยบุคคลของหลักสูตร
– หน่วยการเงินและงบประมาณของหลักสูตร
– หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
– หน่วยเลขานุการและสวัสดิการของหลักสูตร
– หน่วยอาคารสถานที่ของหลักสูตร
– หน่วยรับเข้านักศึกษาของหลักสูตร
– หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหลักสูตร
– หน่วยส่งเสริมวิชาการของหลักสูตร
– หน่วยวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร
– หน่วยกิจการนักศึกษาของหลักสูตร
– หน่วยธุรการและสารบรรณวารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
– หน่วยงบประมาณและพัสดุวารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
– หน่วยประชาสัมพันธ์วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
– หน่วยกองบรรณาธิการวารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

นางสาววนิดา จันทร์หอม

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 241
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยสารบรรณของหลักสูตร
– หน่วยบุคคลของหลักสูตร
– หน่วยการเงินและงบประมาณของหลักสูตร
– หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
– หน่วยเลขานุการและสวัสดิการของหลักสูตร
– หน่วยอาคารสถานที่ของหลักสูตร
– หน่วยรับเข้านักศึกษาของหลักสูตร
– หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหลักสูตร
– หน่วยส่งเสริมวิชาการของหลักสูตร
– หน่วยวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร
– หน่วยกิจการนักศึกษาของหลักสูตร
– หน่วยกองบรรณาธิการวารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

นายชิษณุทัศน์ พิชยประภาพัฒน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด :  คณะวิทยาการจัดการ
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 249
หน้าที่และภาระงาน:
– เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา และ รป.ม. สาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์

นางสาวจุฬาลักษณ์ จอมแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  คณะครุศาสตร์
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 251
หน้าที่และภาระงาน:
– เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

นางสาวอารีญา การุญ

ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมา
สังกัด :  หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : 252
หน้าที่และภาระงาน:
– เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

นางสาวผ่องมณี ชีแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : 248
หน้าที่และภาระงาน:
– เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
– เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

นางเกษสุดา สิงห์สุข

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  หลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม. สาขาวิชาฟิสิกส์
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : –
หน้าที่และภาระงาน:
– เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ฟิสิกส์

นางศุกลภัทร การุญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : 320
หน้าที่และภาระงาน:
– เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู