windv

รับสมัครนักศึกษา ป-เอก ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยเปิดรับสมัคร 24 มกราคม – 12 มีนาคม 2566 ลิงก์ระบบรับสมัคร https://gsmis.snru.ac.th/admission

อ่านต่อ »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.โท ป.เอก ภาคพิเศษ ประจำ 2/65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »

ขยายเวลารับสมัคร นศ. โท – เอก ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดขยายเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเ เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565โดยเปิดรับสมัคร 7 พ.ย. -25 พ.ย. 65 ลิงก์ระบบรับสมัคร https://gsmis.snru.ac.th/admission

อ่านต่อ »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 — ลิงก์กรอกข้อมูล https://gsmis.snru.ac.th/preregister

อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยทำการสอบคัดเลือก 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคาร 19

อ่านต่อ »

รับสมัครนักศึกษา โท-เอก ภาคเรียนที่ 2/2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »

รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (แผนวิชาชีพครู) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (แผนวิชาชีพครู) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ==> ลิงก์รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ <== 

อ่านต่อ »

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา ต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ »