admin

การมอบหมายงานหรือจัดการเรียนสอนแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเล …

อ่านต่อ »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีส …

อ่านต่อ »

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครสอบคั …

อ่านต่อ »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีส …

อ่านต่อ »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีส …

อ่านต่อ »

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปร …

อ่านต่อ »