windv

รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (แผนวิชาชีพครู) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (แผนวิชาชีพครู) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ==> ลิงก์รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ <== 

อ่านต่อ »

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา ต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ »

รับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมานี้

อ่านต่อ »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา โท-เอก ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ขยายเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ระบบรับสมัครนักศึกษา https://gsmis.snru.ac.th/admission

อ่านต่อ »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความในงานการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 22

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 22

อ่านต่อ »

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ “TOEIC”

งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ “TOEIC”

อ่านต่อ »