เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก จำนวน 7 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จำนวน 10 หลักสูตร สามารถสมัครในระบบออนไลน์ที่ลิงก์ https://gsmis.snru.ac.th/admission เริ่ม 1 เมษายน 2567 นี้