ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดำเนินการ กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูล ที่ลิงก์ https://gsmis.snru.ac.th/preregister ได้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป พร้อมปริ้นซ์ข้อมูลดังกล่าวมารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายงานตัวเวลา 08.30 – 10.30 น. ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย และเวลา 10.30 – 12.00 น. ปฐมนิเทศ ณ ห้องเรียน 524 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมหลักฐานประกอบการรายงานตัว

Check Also

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

บัณฑิตวิทยาลัย …