ต่อต้านคอร์รัปชั่น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น

Check Also

การมอบหมายงานหรือจัดการเรียนสอนแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู