ต่อต้านคอร์รัปชั่น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น

Check Also

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โท, เอก) ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภ …