รับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมานี้

กรอกใบสมัครออนไลน์ (สำหรับสมัคร ป.บัณฑิต) 

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัคร จากเดิม ห้องโถง อาคาร 16 ชั้น 1

เปลี่ยนเป็น ==> ห้องโถง อาคาร 13 ชั้น 1

————————————————————————–

**ในกรณีสัญญาจ้างของผู้สมัครหมดอายุ จะต้องมีหนังสือรับรองการจากทางโรงเรียนว่าอยู่ระหว่างการต่อสัญญาจ้าง ซึ่งจะต่อสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 เป็นต้นไป

————————————————————————–

Check Also

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

บัณฑิตวิทยาลัย …