รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

->ลิงก์กรอกประวัติ/พิมพ์ใบรายงานตัว https://gsmis.snru.ac.th/preregister

Check Also

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

บัณฑิตวิทยาลัย …