ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความในงานการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 22

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 22 ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา “ชีวิตวิถีใหม่ของการศึกษาในสังคมดิจิทัล” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) โดยเปิดรับบทความ 2 รอบ รอบที่ 1 (1 ม.ค. – 15 เม.ย. 2565) รอบที่ 2 (20 เม.ย. – 20 พ.ค. 2565) * -ขยายเวลารับบทความถึง 20 กรกฎาคม 2565

ภาคบรรยาย (Oral presentation) รับไม่เกิน 120 บทความ นำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ https://gs2.nsru.ac.th/gnru2022

Check Also

กำหนดการวัดดัวตัดชุดครุย ป.โท-ป.เอก วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567