ผู้ที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 – 2562 เป็นต้นมา ให้ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร

ประกาศ ! ผู้ที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 – 2562 เป็นต้นมา ให้ท่านมาติดต่อรับใบประกาศนียบัตร ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ติดต่อรับได้ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ลำดับที่ วันที่สำเร็จการศึกษา จำนวนที่ยังไม่มารับ หมายเหตุ
1 7  มีนาคม 2554 583  
2 28  กุมภาพันธ์ 2556 85  
3 5  พฤศจิกายน 2556 51  
4 12 กุมภาพันธ์ 2557 10  
5 15 กรกฎาคม 2557 3  
6 6 พฤษภาคม 2557 137  
7 18 กุมภาพันธ์ 2558 2  
8 21 ธันวาคม 2558 74  
9 11 เมษายน 2559 2  
10 3 มิถุนายน 2559 1  
11 19 กันยายน 2559 38  
12 16 ธันวาคม 2559 2  
13 12 มิถุนายน 2560 1  
14 6 ตุลาคม 2560 30  
15 10 มกราคม 2561 2  
16 7 มีนาคม 2561 1  
17 4 มิถุนายน 2561 1  
18 10 กันยายน 2561 28  
19 7 มีนาคม 2562 1  
20 11 มีนาคม 2563 15  
21 3 เมษายน 2563 5  
22 18 พฤษภาคม 2563 4  
23 8 มีนาคม 2564 113  
24 2 เมษายน 2564 2  
รวมทั้งสิ้น 1,191  

หมายเหตุ กรณีให้ผู้อื่นมารับแทน ต้องมีเอกสาร ดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจ
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ขอให้ท่านรีบมารับเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในตำแหน่งงาน ในการปฏิบัติงานของท่าน

Check Also

กำหนดการวัดดัวตัดชุดครุย ป.โท-ป.เอก วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567