ขอเชิญร่วมทำบัญตักบาตร บัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 27 เมษายน 2566

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 (ตักบาตรเวลา 07.30 น. พระสงฆ์ 9 รูป)

Check Also

การมอบหมายงานหรือจัดการเรียนสอนแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู