การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดให้มีการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเข้าฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

Check Also

พิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครูของน …