การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดให้มีการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเข้าฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

Check Also

โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบริหารการศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15

วันที่ 9 ธันวาค …