การถ่ายทอดตัวชี้วัดและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิดปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานการประชุมพร้อมลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ร่วมกับคณะ สำนักและสถาบัน

Check Also

โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบริหารการศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15

วันที่ 9 ธันวาค …