ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563”

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยขยายเวลาการรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 อ่านเพิ่มเติม “ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563”

ประรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ประกาศ! มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 4)

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ! มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 4)”

ประกาศ! มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 3

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 3

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ! มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 3”

ประกาศ! มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 2

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 2 อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ! มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 2”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ค.ม.การบริหารการศึกษา (คุรุสภาอนุมัติเพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 2/62

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (คุรุสภาอนุมัติเพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ค.ม.การบริหารการศึกษา (คุรุสภาอนุมัติเพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 2/62”

ประกาศ! แนวทางการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสภาวการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ! แนวทางการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสภาวการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 1”

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล การบริหารการศึกษา ครั้งที่ 7

เผยเเพร่เมื่อ

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล การบริหารการศึกษา ครั้งที่ 7 ฉลองมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครบรอบ 55 ปี ชิงถ้วยเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกอล์ฟประภาศรี ค่ายกฤษณ์สิวะรา จังหวัดสกลนคร เริ่ม T-OFF เวลา 08.00 น. อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล การบริหารการศึกษา ครั้งที่ 7”