ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ทางบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องเรียน 535 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)”

ผู้บริหารพบปะบุคลากร เจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ทางผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย ได้พบปะพูดคุยกับทางบุคลากร เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย อ่านเพิ่มเติม “ผู้บริหารพบปะบุคลากร เจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัย”

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2559”

นิทรรศการ KM 58

เผยเเพร่เมื่อ

ในวันที่ 21 มกราคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “นิทรรศการ KM 58”

รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

อ่านเพิ่มเติม “รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557”

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันเสาร์ ที่  12 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้จัดกิจกรรม โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พี่ อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู”

พิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “พิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558”

สาขาวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านเพิ่มเติม “สาขาวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557”

สัมมนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษายุคใหม่

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 ทางสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษายุคใหม่ บรรยายโดย ดร.สมศักดิ์ สุภิรักษ์ อ่านเพิ่มเติม “สัมมนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษายุคใหม่”

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ครูเพื่อศิษย์ สู่ความเป็นครูวิชาชีพ โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา โดยนักศึกษา รุ่นที่ 2 ได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ครูเพื่อศิษย์ สู่ความเป็นครูวิชาชีพ ซึ่งบรรยายโดย ดร. อาจอง ชุมสาย ณ  อยุธยา  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ครูเพื่อศิษย์ สู่ความเป็นครูวิชาชีพ โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา”