ประมวลภาพกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ทางบัณฑิตวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (บัณฑิตวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2558 อ่านเพิ่มเติม “ประมวลภาพกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558”

พิธีไหว้ครูนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2559 ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ อ่านเพิ่มเติม “พิธีไหว้ครูนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559”

โครงการอบรมและสร้างเครือข่ายระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการอบรมและสร้างเครือข่ายระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ ได้มีการลงนามความร่วมมือสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมและสร้างเครือข่ายระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา”

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559”

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2559

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  อ่านเพิ่มเติม “บรรยากาศการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2559”

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2559

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ทางคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีการจัดการประชุม ครั้งที่ 3/2559 ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2559”

ประชุมประจำเดือนสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559

เผยเเพร่เมื่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดการประชุมประจำเดือนสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมประจำเดือนสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559”

กิจกรรมทำบุญตักบาตรบัณฑิตวิทยาลัย

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 ที่ผ่าน ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมทั้งมีโรงทานอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมทำบุญตักบาตรบัณฑิตวิทยาลัย”

ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ทางบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องเรียน 535 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)”

ผู้บริหารพบปะบุคลากร เจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ทางผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย ได้พบปะพูดคุยกับทางบุคลากร เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย อ่านเพิ่มเติม “ผู้บริหารพบปะบุคลากร เจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัย”