หัวข้อข่าว

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา ต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ปี 2563

ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม 2563

ให้ผู้สมัครเรียนที่ยังไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน ให้แนบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครภายใน 9 ส.ค. 63

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้บัณฑิตวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562