หัวข้อข่าว

บรรยากาศการซ้อมรับปริญญาวันแรก

ขอแสดงความยินดี

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ / ป.บัณฑิต 63

เปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต 63

พิธีไหว้ครูบัณฑิตศึกษา 2563

ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู 2563

รับสมัครนักศึกษา โท-เอก ภาคเรียนที่ 2/2563

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา ต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563