ประกาศ! แนวทางการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสภาวการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ 1183 เข้าชม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1

Full Screen