ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (รอบแรก) ปีการศึกษา 2562

เผยเเพร่เมื่อ 2774 เข้าชม

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562  ถึง วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศวัน เวลาสอบคัดเลือก และรายชื่อ ผู้มีสิทธิ้สอบคัดเลือก ตามรายชื่อที่แนบมาด้วย โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยบุคคลที่ส่งหลักฐานไม่ครบจะต้องนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวัน สอบคัดเลือกมิฉะนั้นจะถือว่าขาดคุณสมบัติ

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fgrad.snru.ac.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81001.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]