ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

เผยเเพร่เมื่อ 10969 เข้าชม

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น บัดนี้ทางมหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดังเอกสารที่แนบมานี้

Full Screen

* ให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้ากรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวได้ที่ลิงค์ http://admission.snru.ac.th/pre_register/pre_std_pvk.aspx แล้วปริ้นมาในวันรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561

** ผู้ที่ต้องการตรวจสอบผลคะแนนการสอบคัดเลือก ให้ทำหนังสือราชการ ถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยตรง

*** ในกรณีผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกและรอหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูของสำนักงานเลขาธิการครุสภาฉบับจริง หรือมีข้อสงสัยอื่นๆ เกี่ยวกับหลักฐานการรายงานตัวให้ติดต่อ นางศุกลภัทร การุญ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 085-4541154