การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบจองเลขที่หนังสือราชการและเลขที่คำสั่งออนไลน์ (GSBook Online)

เผยเเพร่เมื่อ 1170 เข้าชม

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบจองเลขที่หนังสือราชการและเลขที่คำสั่งออนไลน์ (GSBook Online) โดยมี รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ และมีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (545) ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบจองเลขที่หนังสือราชการและเลขที่คำสั่งออนไลน์ เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรในการนำปัญหาอุปสรรค ขอซักถามนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต่อไป