รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เผยเเพร่เมื่อ 4138 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท , ป.เอก) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. – 31 ต.ค. 2560 (สำหรับภาคพิเศษ) และ 15 ก.ย. – 24 พ.ย. 2560 (ภาคปกติ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

Full Screen

 

— รายละเอียดสาขาวิชา —

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • การบริหารการศึกษา
  • การบริหารและพัฒนาการศึกษา
  • การบริหารการพัฒนา
  • ฟิสิกส์

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)