สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษา ในระดับ ป.โท และ ป.เอก ประจำปี 60

เผยเเพร่เมื่อ 1499 เข้าชม

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษา ในระดับ ปริญญาโท ครุศาสตรามหาบัณฑิต(ค.ม.) รุ่น 18 และ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) รุ่น 11 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

 

–สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับรับสมัคร โทร 042-743738 (สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย)

–หรือ สอบถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสาขาวิชา โทร 042-970093 , 042-970036 (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)