สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษา ในระดับ ป.โท และ ป.เอก ประจำปี 60

เผยเเพร่เมื่อ 2840 เข้าชม

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษา ในระดับ ปริญญาโท ครุศาสตรามหาบัณฑิต(ค.ม.) รุ่น 18 และ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) รุ่น 11 โดยมีรายละเอียดดังนี้

Full Screen

 

–สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับรับสมัคร โทร 042-743738 (สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย)

–หรือ สอบถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสาขาวิชา โทร 042-970093 , 042-970036 (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)