ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วัน และสถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559

เผยเเพร่เมื่อ 1586 เข้าชม

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 ไปแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัคร จำนวน 772 คน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยจะทำการสอบข้อเขียน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Full Screen

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และลำดับการนั่งสอบ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูปีการศึกษา 2559

Full Screen