ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559

เผยเเพร่เมื่อ 2825 เข้าชม

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

ประกาศ! เปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
* วันที่ 16-19 สิงหาคม 2559 รับสมัคร ณ ห้องประชุมราชพฤษ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ตึก 5)
* วันที่ 20-22 สิงหาคม 2559 รับสมัคร ณ อาคาร 16 ชั้น 1 คณะครุศาสตร์

Full Screen