ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559

เผยเเพร่เมื่อ 1733 เข้าชม

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น บัดนี้ผลการสอบคัดเลือกดังกล่าว มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังรายชื่อตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้ และให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว ที่ลิงค์ http://admission.snru.ac.th/pre_register/pre_std_mba.aspx พร้อมปริ้นข้อมูลดังกล่าว มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-10.30 น. ที่ห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1  และเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป พบคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา

Full Screen

 

ลำดับที่ ชื่อฐานข้อมูล คู่มือการสืบค้น แผ่นพับ เทคนิคการสืบค้น
1 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) TDC
2 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ
3 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย(UCTAL)
4 สืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ NetLibrary
5 ABI/INFORM Complete
6 ACM Digital Library
7 IEEE/IET Electronic Library (IEL)
8 ProQuest Dissertation & Theses Global
9 SpringerLink – Journal
10 Web of Science
11 American Chemical Society Journal (ACS)
12 Academic Search Complete
13 Computers & Applied Sciences Complete
14 Education Research Complete
15 H.W. Wilson (12 Subjects)
16 Emerald Management (EM92)
17 ScienceDirect
18 Communication & Mass Media Complete