โครงการอบรมและสร้างเครือข่ายระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 2137 เข้าชม

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการอบรมและสร้างเครือข่ายระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ ได้มีการลงนามความร่วมมือสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มีการบรรยายพิเศษเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรทนา สินศิริ นางสาวสายฝน ทัพขวา และนางสาวอรไท สีหาบุญมี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้