ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เผยเเพร่เมื่อ 1715 เข้าชม

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น บัดนี้ผลการสอบคัดเลือกดังกล่าว มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังรายชื่อตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้ และให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว ที่ลิงค์ http://admission.snru.ac.th/pre_register/pre_std_mba.aspx พร้อมปริ้นข้อมูลดังกล่าว มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ 15 มิ.ย. 2559 เวลา 08.30-10.30 น. และเข้ารับการปฐมนิเทศน์นักศึกษา เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 และเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป พบคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา

หมายเหตุ!

*ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมในการทำบัตรนักศึกษา โดยมีเอกสารดังนี้ สำหรับนักศึกษาคนไทย ให้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน(เท่านั้น) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ส่วนนักศึกษาต่างชาติ ให้ถ่ายสำเนา Passport พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

**ผู้ที่ได้ลำดับสำรองไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่ระบบ และถ้ามีการเรียกสำรองรายงานตัวทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเท่านั้น


ประกาศรายชื่อเข้าศึกษาต่อ2559
 -รายละเอียดแบะรายชื่อ

Full Screen

 -กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (15 มิ.ย. 59)

Full Screen