สัมมนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษายุคใหม่

เผยเเพร่เมื่อ 835 เข้าชม

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 ทางสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษายุคใหม่ บรรยายโดย ดร.สมศักดิ์ สุภิรักษ์ ณ ห้องประชุม 13209 ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 15