วารสารบัณฑิตศึกษา

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (SAKON NAKHON GRADUATE STUDIES JOURNAL)
ขอเชิญส่งบทความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.tci-thaijo.org

homepageImage_en_US%20(1)     กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัย เป็นวารสารราย 3 เดือน ที่จัดพิมพ์เผยแพร่โดยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ออกปีละ 4 เล่มวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะมีการเปลี่ยนแปลงการจัดพิมพ์วารสาร จากวารสารราย 2 เดือน มาเป็นวารสารราย 3 เดือน ในเดือนมกราคม ปี 2557 เป็นต้นไป

เข้าสู่ระบบ – ->  3


ARCHIVES

ปี 2018

ปี 2017

ปี 2016

ปี 2015

ปี 2014

ปี 2013

ปี 2012