รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

sdfsdfsdf

Teaser:

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center)

รายชื่อวารสารฐานข้อมูล สมศ.: ดาวน์โหลด

สามารถตรวจสอบรายชื่อวารสารไทย จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center) ได้ที่นี่
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/history.html

รายชื่อวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=S

รายชื่อวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=H

รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล TCI : Thai-Journal Citation Index Center
สืบค้นข้อมูลวารสารวิชาการไทยได้ที่นี่
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html
รายชื่อวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=S
รายชื่อวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=H

รายชื่อวารสารตามประกาศ สมศ.ดาวน์โหลด (แนบไฟล์)
http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/download/index.php?

ฐานข้อมูล ISI : Web of Science
ISI Journal Search: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
ISI JIF 2008: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master

ฐานข้อมูล Scopus
Scopus Journal Search: http://www.scimagojr.com/journalsearch.php
Scopus JIF 2008: http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Others/SCOPUS-ISI/Scopus_SJR_2008.pdf

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (sclmago journal rank)
Journal Search: http://www.scimagojr.com/journalsearch.php