หลักสูตรที่เปิดสอน

 

 รหัส หลักสูตร สังกัดคณะ ชื่อสาขาวิชา ระดับการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา ปริญญาเอก รายละเอียด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  ครุศาสตร์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา ปริญญาเอก รายละเอียด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  ครุศาสตร์ วิจัยหลักสูตรและการสอน ปริญญาเอก รายละเอียด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ปริญญาเอก รายละเอียด
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  วิทยาการจัดการ การบริหารการพัฒนา  ปริญญาเอก รายละเอียด
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา ปริญญาโท รายละเอียด
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน ปริญญาโท รายละเอียด
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ครุศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาการศึกษา ปริญญาโท รายละเอียด
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ครุศาสตร์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา ปริญญาโท รายละเอียด
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ครุศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท รายละเอียด
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปริญญาโท รายละเอียด
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การบริหารและพัฒนาอาชีวอุตสาหกรรม ปริญญาโท รายละเอียด
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) วิทยาการจัดการ รัฐศาสนศาสตร์ ปริญญาโท รายละเอียด
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ปริญญาโท รายละเอียด
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี ปริญญาโท รายละเอียด
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ครุศาสตร์ วิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต รายละเอียด