หลักสูตรที่เปิดสอน

 รหัสหลักสูตร หลักสูตร สังกัดคณะ สาขาวิชา ระดับ
25481751109007 ปร.ด. ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา ปริญญาเอก รายละเอียด
25521751108157 ปร.ด.  ครุศาสตร์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา ปริญญาเอก รายละเอียด
25521751102443 ปร.ด.  ครุศาสตร์ วิจัยหลักสูตรและการสอน ปริญญาเอก รายละเอียด
25551751105236 ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ปริญญาเอก รายละเอียด
25531751104345  ปร.ด.  วิทยาการจัดการ การบริหารการพัฒนา  ปริญญาเอก รายละเอียด
25411751100764 ค.ม. ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา ปริญญาโท รายละเอียด
25511751109642 ค.ม. ครุศาสตร์ วิจัยหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท รายละเอียด
25521751108146 ค.ม. ครุศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาการศึกษา ปริญญาโท รายละเอียด
25551751105596 ค.ม. ครุศาสตร์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา ปริญญาโท รายละเอียด
25551751105282 ค.ม. ครุศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท รายละเอียด
25491751110865 รป.ม. วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท รายละเอียด
25521751102454 วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ปริญญาโท รายละเอียด
25531751104334 วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ปริญญาโท รายละเอียด
25491751110876 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ครุศาสตร์ วิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต รายละเอียด