บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%87-web นางสาววรรณภา  เอกพันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 240
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยวารสารบัณฑิตวิทยาลัย

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a2-web นางสาวจิราวรรณ สาริบุตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 240
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยรับเข้าและงานทะเบียน

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b9%8a%e0%b8%a2%e0%b8%9a-web นางสาวงามวิไล คนไว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 240
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยสารบัญ
– หน่วยการเงินและงบประมาณ
– หน่วยเลขานุการและสวัสดิการ
– หน่วยวัสดุ

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2-web นางสาวมาลีรัตน์ ไชยเทศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 247, 245
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยห้องสมุดและสารสนเทศ

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1 นางสาวภัสรินทร์ โคตรพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 245
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยมาตรฐานหลักสูตร

%e0%b9%82%e0%b8%95-web นายธีรเดช จันทามี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานแผนงานและพัฒนา) ปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 243
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยนโยบายและแผน
– หน่วยบุคคล

%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%a3-web นางสาวบังอร ไทยลา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : bangorn.inlee@snru.ac.th
โทร (ip-phone) : 245
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
– หน่วยประชาสัมพันธ์
– หน่วยสารบรรณ

%e0%b8%ad%e0%b9%8a%e0%b8%ad%e0%b8%94-web นายสาธิต สีหาราช
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 245
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยรับเข้าและงานทะเบียน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%99-web นายอนุสิทธิ์ นนตระอุดร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : anusit.n@snru.ac.th
โทร (ip-phone) : 240
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชูชาติ นายชูชาติ คุ้มครอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 240, 245
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยวัสดุ
– หน่วยอาคารสถานที่

%e0%b8%9e%e0%b8%a3-web นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 244
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยส่งเสริมวิชาการ
– หน่วยศิษย์เก่าและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
– รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน

นุชรา นางสาวนุชรา กุลยะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 242
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยวิทยานิพนธ์
– รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%b0-web นางสาวปรียา ไกรยะฝ่าย
ตำแหน่ง : แม่บ้านทำความสะอาด
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 240
หน้าที่และภาระงาน:
– งานอาคารและสถานที่

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94-web นางสาวนาถลดา แสนภูวา
ตำแหน่ง : แม่บ้านทำความสะอาด
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 240
หน้าที่และภาระงาน:
– งานอาคารและสถานที่

%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%88%e0%b8%b4-web นางสาวชุลีพร ลาภจิตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
อีเมล์ : chuleeporn_ph.d@snru.ac.th
โทร (ip-phone) : 246

%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a2-web นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 242
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยสารบรรณของหลักสูตร
– หน่วยบุคคลของหลักสูตร
– หน่วยการเงินและงบประมาณของหลักสูตร
– หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
– หน่วยเลขานุการและสวัสดิการของหลักสูตร
– หน่วยอาคารสถานที่ของหลักสูตร
– หน่วยรับเข้านักศึกษาของหลักสูตร
– หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหลักสูตร
– หน่วยส่งเสริมวิชาการของหลักสูตร
– หน่วยวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร
– หน่วยกิจการนักศึกษาของหลักสูตร
– หน่วยธุรการและสารบรรณวารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
– หน่วยงบประมาณและพัสดุวารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
– หน่วยประชาสัมพันธ์วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
– หน่วยกองบรรณาธิการวารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

วนิดา นางสาววนิดา จันทร์หอม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 241
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยสารบรรณของหลักสูตร
– หน่วยบุคคลของหลักสูตร
– หน่วยการเงินและงบประมาณของหลักสูตร
– หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
– หน่วยเลขานุการและสวัสดิการของหลักสูตร
– หน่วยอาคารสถานที่ของหลักสูตร
– หน่วยรับเข้านักศึกษาของหลักสูตร
– หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหลักสูตร
– หน่วยส่งเสริมวิชาการของหลักสูตร
– หน่วยวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร
– หน่วยกิจการนักศึกษาของหลักสูตร
– หน่วยกองบรรณาธิการวารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a1-web นายชิษณุทัศน์ พิชยประภาพัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด :  คณะวิทยาการจัดการ
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 249
หน้าที่และภาระงาน:
– เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา และ รป.ม. สาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์

%e0%b8%9d%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2-web นางสาวจุฬาลักษณ์ จอมแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  คณะครุศาสตร์
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : 251
หน้าที่และภาระงาน:
– เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

นางสาวอารีญา การุญ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมา
สังกัด :  หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : 252
หน้าที่และภาระงาน:
– เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

blankuser
ตำแหน่ง : –
สังกัด :  สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : 250

ผ่องมณี นางสาวผ่องมณี ชีแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : 248
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยสารบรรณของหลักสูตร
– หน่วยบุคคลของหลักสูตร
– หน่วยการเงินและงบประมาณของหลักสูตร
– หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
– หน่วยเลขานุการและสวัสดิการของหลักสูตร
– หน่วยอาคารสถานที่ของหลักสูตร
– หน่วยรับเข้านักศึกษาของหลักสูตร
– หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหลักสูตร
– หน่วยส่งเสริมวิชาการของหลักสูตร
– หน่วยวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร
– หน่วยกิจการนักศึกษาของหลักสูตร

เกษสุดา นางเกษสุดา สิงห์สุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  หลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม. สาขาวิชาฟิสิกส์
อีเมล์ : –
โทร (ip-phone) : –
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยสารบรรณของหลักสูตร
– หน่วยบุคคลของหลักสูตร
– หน่วยการเงินและงบประมาณของหลักสูตร
– หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
– หน่วยเลขานุการและสวัสดิการของหลักสูตร
– หน่วยอาคารสถานที่ของหลักสูตร
– หน่วยรับเข้านักศึกษาของหลักสูตร
– หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหลักสูตร
– หน่วยส่งเสริมวิชาการของหลักสูตร
– หน่วยวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร
– หน่วยกิจการนักศึกษาของหลักสูตร

ศุกลภัทร
นางศุกลภัทร การุญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : 320
หน้าที่และภาระงาน:
– หน่วยสารบรรณของหลักสูตร
– หน่วยบุคคลของหลักสูตร
– หน่วยการเงินและงบประมาณของหลักสูตร
– หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
– หน่วยเลขานุการและสวัสดิการของหลักสูตร
– หน่วยอาคารสถานที่ของหลักสูตร
– หน่วยรับเข้านักศึกษาของหลักสูตร
– หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหลักสูตร
– หน่วยส่งเสริมวิชาการของหลักสูตร
– หน่วยวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร
– หน่วยกิจการนักศึกษาของหลักสูตร

ข้อมูล: 15 มิ.ย. 2561