บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%87-web นางสาววรรณภา  เอกพันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : 240

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a2-web นางสาวจิราวรรณ สาริบุตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : 240

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b9%8a%e0%b8%a2%e0%b8%9a-web นางสาวงานวิไล คนไว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : 240

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2-web นางสาวมาลีรัตน์ ไขประภาย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : 240

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1 นางสาวภัสรินทร์ โคตรพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : 240

%e0%b9%82%e0%b8%95-web นายธีรเดช จันทามี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : 240

%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%a3-web นางสาวบังอร อินทร์ลี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : bangorn.inlee@snru.ac.th
โทร(ip-phone) : 240

%e0%b8%ad%e0%b9%8a%e0%b8%ad%e0%b8%94-web นายสาธิต สีหาราช
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : 240

%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%99-web นายอนุสิทธิ์ นนตระอุดร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : anusit.n@snru.ac.th
โทร(ip-phone) : 240

ชูชาติ นายชูชาติ คุ้มครอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : 240

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%b0-web นางสาวปรียา ไกรยะฝ่าย
ตำแหน่ง : แม่บ้านทำความสะอาด
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : 240

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94-web นางสาวนาถลดา แสนภูวา
ตำแหน่ง : แม่บ้านทำความสะอาด
สังกัด :  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : 240

%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%88%e0%b8%b4-web นางสาวชุลีพร ลาภจิตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
อีเมล์ : chuleeporn_ph.d@snru.ac.th
โทร(ip-phone) : 246

%e0%b8%9e%e0%b8%a3-web นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : –

นุชรา นางสาวนุชรา กุลยะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : –

%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a2-web นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : –

วนิดา นางสาววนิดา จันทร์หอม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : –

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a1-web นายชิษณุทัศน์ พิชยประภาพัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : 249

%e0%b8%9d%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2-web นางสาวจุฬาลักษณ์ จอมแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : 251

นางสาวอารีญา การุญ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมา
สังกัด :  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : –

blankuser
ตำแหน่ง : –
สังกัด :  สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : 250

ผ่องมณี นางสาวผ่องมณี ชีแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : –

เกษสุดา นางสาวเกษสุดา คำภูษา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  สาขาวิชาฟิสิกส์
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : –

ศุกลภัทร
นางสาวศุกลภัทร จันทยา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด :  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
อีเมล์ : –
โทร(ip-phone) : –