ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์

ปรัชญา

  • สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท้องถิ่นในระดับสูงและสร้างยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

  • เป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงานอาเซียน
  2. ให้บริการทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาของท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในท้องถิ่นและกลุ่มประเทศอาเซียน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน ให้เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น ประเทศ และระดับสากล
  2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น และสังคม
  3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล
  4. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาของท้องถิ่น