คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

หาญชัย-บัณฑิตวิทยาลัย

รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล

ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
เว็บไซต์ : –
อีเมล์ : –

รศ.ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
เว็บไซต์ : –
อีเมล์ : –

อ.ภคพล คติวัฒน์

ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
เว็บไซต์ : –
อีเมล์ : –

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-1

อ.ดร.เพชรรัตน์ ใจบุญ

ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสำนักงาน
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
เว็บไซต์ :  –
อีเมล์ : –

ผศ.ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์

ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างานวิทยานิพนธ์
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เว็บไซต์ :  –
อีเมล์ : –

อ.นราวุธ ระพันคำ

ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
เว็บไซต์ :  –
อีเมล์ : –