คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

 หาญชัย-บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล
ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
สังกัด :  –
อีเมล์ : –

 012 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์
ตำแหน่งบริหาร : 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
ตำแหน่งทางวิชาการ :
 รองศาสตราจารย์
สังกัด :  

อีเมล์ : 

อาจารย์ภคพล คติวัฒน์
ตำแหน่งบริหาร :
 รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ตำแหน่งทางวิชาการ :
 อาจารย์
สังกัด :  

อีเมล์ : 

 %e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-1 ดร.เพชรรัตน์ ใจบุญ
ตำแหน่งบริหาร : 
หัวหน้าสำนักงาน
ตำแหน่งทางวิชาการ :
 อาจารย์
สังกัด :  

อีเมล์ : 

 nopic ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์
ตำแหน่งบริหาร : 
หัวหน้างานวิทยานิพนธ์
ตำแหน่งทางวิชาการ :
 อาจารย์
สังกัด :  

อีเมล์ : 

 014 อาจารย์นราวุธ ระพันคำ
ตำแหน่งบริหาร : 
หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ
ตำแหน่งทางวิชาการ :
 อาจารย์
สังกัด :  

อีเมล์ : 

 013 อาจารย์วีรวัฒน์ คำแสนพันธ์
ตำแหน่งบริหาร : 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งทางวิชาการ :
 อาจารย์
สังกัด :  

อีเมล์ :