คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง
 1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประธานกรรมการ
 2.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
 3.  คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
 4.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
 5.  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
 6.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
 7.  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
 8.  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
 9.  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ กรรมการ 
10. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา กรรมการ 
11. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน กรรมการ 
12. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา กรรมการ 
13. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ กรรมการ
14. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรรมการ
15. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กรรมการ
16. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา กรรมการ 
17. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา กรรมการ 
18. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาสาสตร์ กรรมการ
19. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา กรรมการ
20. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา กรรมการ
21. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอาชีวอุตสาหกรรม กรรมการ 
22. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 
23. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา กรรมการ
24. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ กรรมการ
25. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี กรรมการ
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ กองสาสนะ กรรมการ
27. ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ กรรมการ
28. รองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน กรรมการ
29. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
30. ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
31. รองผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
32. รองผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ข้อมูล : คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558