วท.ม. เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการดิจิทัล
Master of Science Program in Technology and Digital Information Management

ชื่อปริญญา

วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล)
M.Sc. (Technology and Digital Information Management)

ปรัชญา

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

ความสำคัญ

1. เป็นหลักสูตรปรับ ปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 ที่มีเนื้อหา และองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล
2. หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ด้านวิจัย และมีความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
    2.1 สามารถปรับตัวทั้งด้านวิธีคิดและการทำงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
    2.2 สามารถเป็นผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศดิจิทัล
3. รายวิชาหลักที่เรียนในหลักสูตรฯ ได้แก่ เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ สัมมนาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล และมีรายวิชาเลือกที่ทันสมัยให้เลือกเรียนได้ตามความสนใจของกลุ่มผู้เรียน

วัตถุประสงค์

1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน องค์การภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น
2. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการวิจัยด้านเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์การภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น
3. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัลของหน่วยงาน องค์การภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น

ระบบการศึกษา

– เรียน 2 ปี 5 ภาคเรียน
– ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย
    ภาคปกติ ภาคเรียนละ 13,000 บาท
    ภาคพิเศษ ภาคเรียนละ 22,000 บาท

การรับรองหลักสูตร

ได้รับมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและให้ความเห็นชอบให้เปิดหลักสูตร เมื่อวันที่ 8 มีนามคม 2561

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก (แบบ ก2) จำนวน 38 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน 26 หน่วยกิต
วิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ สกอ. รับรอง
กรณีที่สำเร็จการศึกษาด้านอื่นจะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศ หรือสารสนเทศศาสตร์ อย่างน้อย 1 ปี
2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ที่ตั้งหลักสูตร

สำนักงานสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ตั้งอยู่อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 084-4285407 (ประธานหลักสูตร) หรือ 087-2362201 (เจ้าหน้าที่หลักสูตร)
Website http://ist.snru.ac.th

เว็บไซต์

http://ist.snru.ac.th