ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558

รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558


Full Screen